Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy ZUS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, począwszy od pierwszego dnia zatrudnienia.

Pracownik ma prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego niepracującego współmałżonka i dzieci do 18 roku życia (bądź uczące się dzieci do 26 roku życia), jeśli nie posiadają własnego tytułu do takiego ubezpieczenia. 

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonywane jest na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia:

Oświadczenie do pobrania


W przypadku uzyskania przez zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny własnego tytułu do ubezpieczenia, pracownik winien w terminie 3 dni od dnia zaistnienia tego faktu poinformować Dział Spraw Osobowych. Brak poinformowania DSO o uzyskaniu przez członka rodziny własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego może skutkować brakiem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, nie mające innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, od dnia określonego w umowie jako dzień  rozpoczęcia pracy. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonywane jest na podstawie złożonego przez zleceniobiorcę oświadczenia, będącego załącznikiem do umowy zlecenia.

Druk do pobrania

Downloadable print EN

Zleceniobiorca objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia może zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Druk do pobrania

Umowy o dzieło z osobami niebędącymi pracownikami nie podlegają zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 (w szkołach doktorskich) i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuję na wniosek doktoranta. W przypadku gdy doktorant, który otrzymuje stypendium doktoranckie jest jednocześnie rencistą podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie.

Doktoranci, także ci, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego i którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia albo są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny. Składkę na to ubezpieczenie opłaca płatnik (UJ), a finansuje budżet państwa.

Osoby, które zawarły z UJ umowę o wolontariat mogą dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, pod warunkiem braku posiadania innego tytułu do tego ubezpieczenia. W celu zgłoszenia wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się do DSO celem podpisania stosownych dokumentów.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznej podstawy wymiaru składek ogłaszana jest przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Od nadwyżki ponad wskazaną w obwieszczeniu kwotę płatnik nie nalicza i nie przekazuje za ubezpieczonego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przy ustaleniu, czy nastąpiło przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek, uwzględnia się podstawę wymiaru składek ze wszystkich  tytułów ubezpieczeniowych (np. umowa o pracę, umowa zlecenie). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy ubezpieczenia z danego tytułu były obowiązkowe, czy też osoba zainteresowana dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych. 

Ważne! Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, gdy jest zatrudniony w kilku zakładach pracy. Jeśli przekazana informacja będzie błędna, ubezpieczony odpowie za nieopłacenie należnych składek.

Plik do pobrania:

Oświadczenie o przekroczeniu limitu składek zus w 2024

 

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który potwierdza prawo ubezpieczonego do bezpłatnego leczenia w każdym państwie UE lub EFTA. 
 
Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony do:
leczenia niezbędnego i nieplanowanego, 
leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa
leczenia na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju
 
 
Karta EKUZ jest wystawiona na nazwisko jej posiadacza, co oznaczam, że każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. Okres ważności każdorazowo ustalany jest przez NFZ.
Karta EKUZ wydawana jest przez Oddział Wojewódzki  NFZ,  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania po złożeniu stosownego wniosku.
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy uregulowany został w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Rady Ministrów (z dnia 8 kwietnia  2021r.) dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie dłużej niż do dnia 25 kwietnia 2021r.

W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał? 

 • - w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczają
 • - w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
 • - w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci
  • - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • - do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • - do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy poza ustawowym limitem

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego, które przysługują ubezpieczonemu w ciągu roku.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Ubezpieczony, który chce skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego jeżeli jest pracownikiem, składa oświadczenie u swojego pracodawcy. Druk oświadczenia można pobrać ze strony https://dso.uj.edu.pl/covid-19