Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi następuje na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy umowa może być zawarta:
 
1. na okres próbny
2. na czas określony
3. na zastępstwo
4. na czas nieokreślony.
 
Zgodnie z art. 25ˡ Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
 
W przypadku zatrudnienia do realizacji projektu nawiązanie stosunku pracy  następuje poprzez zawarcie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy, i w takim przypadku nie stosuje się Kodeksu pracy w zakresie  art. 25ˡ.
 
 
Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku (orzeczonego przez lekarza Medycyny Pracy), na podstawie skierowania na badania wydanego przez Centrum Spraw Osobowych. Pracownik ma obowiązek odbyć szkolenie wstępne w zakresie bhp i ppoż oraz z zakresu ochrony danych osobowych. 
 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

8. Oświadczenie dotyczące procedury antymobbingowej w UJ:
 

1. Podanie
2. Życiorys
3. Ksero świadectw szkolnych
4. Ksero dyplomu lic/mgr/dr
5. Ksero świadectw pracy  z poprzednich miejsc pracy
6. Ksero zaświadczeń odbytych szkoleń, kursów
7. Ksero zaświadczenia o odbyciu studiów doktoranckich.
 
Do kopii w/w dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu potwierdzenia przez pracownika Działu Spraw Osobowych ich zgodności z oryginałem.