Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ul. Straszewskiego 27
31-113 Kraków
Telefon: 12 663 32 93
ul. Straszewskiego 27
31-113 Kraków
Do zadań Centrum Spraw Osobowych należy w szczególności:

1. zapewnienie realizacji ustalonej w Uczelni polityki kadrowo-płacowej
2. prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, w tym związanych z:
    a. nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
    b. prowadzeniem akt osobowych,
    c. naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń,
    d. sporządzaniem i wydawaniem dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
3. prowadzenie spraw związanych z realizacją wypłat z tyt. umów cywilno-prawnych
4. prowadzenie spraw związanych z realizacją wypłat stypendiów doktoranckich dla doktorantów szkół doktorskich,        stypendiów finansowanych z projektów, wynagrodzeń za udział w badaniu
5. sporządzanie okresowych sprawozdań (m.in. dla GUS, MNiSW), analiz i wykazów o stanie zatrudnienia,                 wynagrodzeniach
6. rozliczanie pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych
7. obsługa spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników Uczelni oraz osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych, prowadzenie korespondencji i rozliczeń z ZUS
8. koordynowanie prac związanych z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, resortowych, nagród Ministra, nagród Rektora
9. obsługa migracji danych do systemu POLON
10. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników
11. wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli akademickich

Informacje kontaktowe

cso@uj.edu.pl
www.cso.uj.edu.pl

Adres: ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków

Telefon: 12 663 32 93
Faks: 12 663 14 71