Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczyciele

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgodnie z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nauczycielem akademickim może być osoba, która:
1) posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie;
2) nie została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 pkt 7 i 8 w/w ustawy
3) spełnia wymagania, o których mowa w art.20 ust.1 pkt 1–3 w/w ustawy.
Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników:
1) dydaktycznych;
2) badawczych;
3) badawczo-dydaktycznych.
 
Od dnia 01.10.2018 r. nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje wyłącznie na podstawie umowy o pracę. 
 
Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim na Uniwersytecie może być zawarta  na czas  nieokreślony albo określony na okres do 4 lat. 
 
Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu (zob. zakładka konkursy).
 
Po uzyskaniu pozytywnej oceny, kolejna umowa może być zawarta na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu.
 

 

Obowiązki służbowe nauczyciela akademickiego określa jego zakres czynności i odpowiedzialności ustalony przez przełożonego (zob. druki do pobrania poniżej).
 
W przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego do realizacji projektu nawiązanie stosunku pracy  następuje poprzez zawarcie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy, i w takim przypadku nie stosuje się ograniczenia, w myśl którego pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na okres do 4 lat i nie stosuje się Kodeksu pracy w zakresie  art. 25ˡ, który mówi, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
 
W przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego na czas określony:
1. na podstawie pierwszej umowy do 4 lat, 
2. dla którego uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy
3. gdy pobiera świadczenie emerytalne również nie stosuje się kodeksu pracy w zakresie  art. 25ˡ.
 
Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku (orzeczonego przez lekarza Medycyny Pracy), na podstawie skierowania na badania wydanego przez Centrum Spraw Osobowych. Pracownik ma obowiązek odbyć szkolenie wstępne w zakresie bhp i ppoż oraz z zakresu ochrony danych osobowych. 
 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

9. Oświadczenie dotyczące procedury antymobbingowej w UJ:
17. Zakres obowiązków:
 
 

1. Podanie
2. Życiorys
3. Ksero świadectw szkolnych
4. Ksero dyplomu lic/mgr/dr/dr hab.
5. Ksero nadania tytułu profesora
6. Ksero świadectw pracy  z poprzednich miejsc pracy
7. Ksero zaświadczeń odbytych szkoleń, kursów
8. Ksero zaświadczenia o odbyciu studiów doktoranckich.
 
Do kopii w/w dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu potwierdzenia przez pracownika Działu Spraw Osobowych ich zgodności z oryginałem. 

Zarządzenie nr 144 Rektora UJ z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie
legitymacji służbowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum)

 

Plik do pobrania.