Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rzecznicy dyscyplinarni, Komisja Dyscyplinarna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 277 punkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor powołuje rzeczników dyscyplinarnych spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora. Decyzją nr 61 Rektora UJ z 8 grudnia 2020 r. oraz decyzją nr 52 z 5 listopada 2021 r. powołani na kadencję 2021-2024 zostali spośród pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ:

 1. prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor;
 2. dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ;
 3. dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ;
 4. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ;
 5. dr hab. Szymon Tarapata;
 6. dr hab. Mikołaj Małecki.

Kadencja rzeczników dyscyplinarnych trwa 4 lata i rozpoczęła się 1 stycznia 2021 r.

Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał, w zakresie rozpoczęcia prowadzenia sprawy. Polecenia nie mogą dotyczyć czynności podejmowanych przez rzecznika w ramach prowadzonych spraw.

Zgodnie z art. 275 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.
 2. Ustanie zatrudnienia w uczelni nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne popełnione w trakcie tego zatrudnienia.

Informację o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego w formie pisemnej należy kierować do Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Kontakt:

Małgorzata Maliszewska – sprawy administracyjne

rdna@uj.edu.pl

ul. Gołębia 24, pokój numer 17 a

tel. +48 12 663-11-36

https://bip.uj.edu.pl/cs_CZ/dokumenty/decyzje?p_p_id=56_INSTANCE_Ca5y&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=146790938&widok=ogloszenie

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146938413/dec_52_2021.pdf/6521ce6e-0ac0-4c25-ba51-9e9e7385d3aa

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

W postępowaniach dyscyplinarnych orzekają uczelniane komisje dyscyplinarne.

Zgodnie z par. 188 Statutu UJ Komisja nie może liczyć więcej niż 25 członków. Członków komisji wybiera Senat,  kandydatów na członków komisji zgłaszają rady właściwych jednostek, a także uczelniany organ samorządu studenckiego. Członkiem Komisji nie może być: Rektor, prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu, kierownik jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej. Pełnienie funkcji członka komisji jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego. Kadencja komisji trwa cztery lata.

Członkowie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz ich zastępcy na kadencję 2020-2024 zostali wybrani uchwałą Senatu nr 89/X/2020 z dnia 28 października 2020 r. Są to:

 1. prof. dr hab. Piotr Tuleja – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji – Zastępca Przewodniczącego;
 3. dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil – Wydział Prawa i Administracji – Zastępca Przewodniczącego;
 4. dr hab. Bartłomiej Swaczyna – Wydział Prawa i Administracji;
 5. prof. dr hab. Maria Flis – Wydział Filozoficzny;
 6. prof. dr hab. Zofia Fabiańska – Wydział Historyczny;
 7. prof. dr hab. Krzysztof Krajewski - Wydział Prawa i Administracji
 8. prof. dr hab. Janusz Gruchała – Wydział Polonistyki;
 9. prof. dr hab. Krzysztof Sacha – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 10. dr hab. Daniel Wilczak, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki;
 11. prof. dr hab. Wiesław Łasocha – Wydział Chemii;
 12. dr hab. Sebastian Hofman – Wydział Biologii;
 13. dr hab. Alicja Kędziora, prof. UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 14. prof. dr hab. Barbara Stoczewska – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych;
 15. prof. dr hab. Jerzy Kruk – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;
 16. dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ – Wydział Geografii i Geologii;
 17. prof. dr hab. Andrzej Surdacki – Wydział Lekarski;
 18. dr hab. inż. Paweł Zagrodzki, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny;
 19. dr hab. Dorota Karkowska – Wydział Nauk o Zdrowiu;
 20. mgr Halina Kozdęba-Murray – Jagiellońskie Centrum Językowe;
 21. dr Przemysław Grudnik – Małopolskie Centrum Biotechnologii;
 22. dr Dorota Kowalczyk – Studium Pedagogiczne UJ;
 23. Jakub Bakonyi – Samorząd Studentów UJ;
 24. Marcelina Kościołek – Samorząd Studentów UJ;
 25. Karol Królikowski – Samorząd Studentów UJ.

W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przez członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, funkcję sprawuje zastępca członka Komisji.

 

Kontakt:

Małgorzata Maliszewska – sprawy administracyjne

malgorzata.maliszewska@uj.edu.pl

ul. Gołębia 24, pokój numer 17 a

tel. +48 12 663-11-36