Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niepełnosprawność

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dodatkowych uprawnień po uprzednim przedłożeniu u pracodawcy orzeczenia o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności /tj. lekkim, umiarkowanym oraz znacznym/:

♦ Czas pracy osoby niepełnosprawnej /w pełnym wymiarze czasu pracy/ nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,

♦ Czas pracy osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności /w pełnym wymiarze czasu pracy/ nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,

 ♦ Osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy,

 ♦ Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych,

 ♦ Osoby niepełnosprawne /jeśli wyrażą na to zgodę/ mogą być zatrudnione w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, natomiast osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności mogą pracować dłużej niż 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo  tylko w przypadku gdy:

    - są zatrudnione przy pilnowaniu,

    - na ich wniosek, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub  w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tymi osobami wyrazi na to zgodę. Koszt wykonywania badań ponosi pracodawca.

 ♦ Osobie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku u pracodawcy po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

 ♦ Osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia /obliczanego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy/:

    - w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, na który została skierowana przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba,

    - w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

 ♦ Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy dla osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przepisy UJ

Procedura postępowania przy podpisywaniu dokumentów przez osoby słabosłyszące lub niesłyszące w Uniwersytecie Jagiellońskim.pdf

Procedura postępowania przy podpisywaniu dokumentów przez osoby słabowidzące i niewidome w Uniwersytecie Jagiellońskim.pdf

Procedura postępowania przy podpisywaniu dokumentów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Uniwersytecie Jagiellońskim.pdf

Procedura postępowania przy podpisywaniu dokumentów przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w Uniwersytecie Jagiellońskim.pdf