Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pensum Dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pensum dydaktyczne, dalej jako „pensum”, to określony wymiar zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, do którego wykonania jest zobowiązany nauczyciel akademicki, będący pracownikiem badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym.
Pensum określone jest w godzinach dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym) i zależy od zajmowanego stanowiska, grupy pracowniczej, wymiaru etatu, a także okresu zatrudnienia. 

Roczny wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk i grup pracowniczych, warunki jego obniżania, zasady obliczania godzin dydaktycznych, zakres obowiązków oraz rodzaje zajęć dydaktycznych objętych tych zakresem określa Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wykonanie pensum w pełnym wymiarze ustalonym na dany rok akademicki.

Zasady rozliczania godzin pracy nauczycieli akademickich i wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wysokość stawek za zrealizowane godziny ponad pensum określa Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1. Pensum dla poszczególnych stanowisk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wynosi:
   a. profesor zwyczajny, profesor, profesor nadzwyczajny, profesor uczelni, profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący – 180 godzin;
 
   b. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego – 180 godzin;
   c. adiunkt, asystent – 210 godzin;
   d. asystent w pierwszym roku zatrudnienia – 180 godzin.
 
2. Pensum dla poszczególnych stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych wynosi:
 
   a. profesor – 240 godzin;
   b. profesor uczelni – 270 godzin;
   c. profesor wizytujący – 210 godzin;
   d. adiunkt – 330 godzin;
   e. asystent w pierwszym roku zatrudnienia – 300 godzin;
   f. asystent, wykładowca, starszy wykładowca – 360 godzin;
   g. lektor, instruktor – 540 godzin;
   h. lektor, instruktor w pierwszym roku zatrudnienia – 510 godzin;
   i. lektor-cudzoziemiec – 360 godzin.
 

6

1. Pensum dydaktyczne może być obniżone z tytułu pełnienia następujących funkcji:
   a. rektora – możliwe całkowite zwolnienie;
   b. prorektora – możliwe całkowite zwolnienie;
   c. dziekana – do 120 godzin zniżki;
   d. prodziekana – do 60 godzin zniżki;
   e. dyrektora szkoły doktorskiej – do 60 godzin zniżki;
   f  . członka Rady Uczelni – do 60 godzin zniżki;
   g. dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;
   h. zastępcy dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;
   i. kierownika studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia – do 30 godzin zniżki;
 
   j. dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, dyrektora Muzeum UJ, dyrektora Ogrodu Botanicznego, dyrektora Archiwum UJ, dyrektora Jagiellońskiego Centrum Językowego, kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, dyrektora Studium Pedagogicznego UJ i dyrektora Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych – do 60 godzin zniżki;
 
   k. członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie;
 
   l. członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie.
 
2. Nauczyciel akademicki pełniący inną funkcję niż określona w ust. 1 (w uczelni lub poza uczelnią), jeżeli ma ona istotne znaczenie dla Uniwersytetu i wymaga znacznego nakładu pracy, może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego maksymalnie o 60 godzin w zależności od możliwości finansowych jednostki organizacyjnej.
 
3. Nauczyciel akademicki może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego, jeżeli:
 
   a. bierze udział w realizacji projektu o istotnym znaczeniu dla Uniwersytetu; zniżka pensum powinna odzwierciedlać poziom zaangażowania w realizację projektu – do 60 godzin;
 
   b. bierze udział w realizacji projektu, którego wytyczne przewidują konieczność lub możliwość obniżenia pensum; zniżka pensum nie może być większa niż określona w wytycznych projektu.
 
4. Nauczyciel akademicki korzystający z programów wsparcia dla naukowców, w tym z „Programu wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC”, może uzyskać zniżkę wymiaru pensum dydaktycznego. Wymiar pensum może być wówczas obniżony do wysokości 1/4 obowiązującego go pensum dydaktycznego w skali roku.
 
5. Zniżka pensum dydaktycznego przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy.
 
6. Pracownikowi przysługuje zniżka pensum dydaktycznego tylko z jednego tytułu.
 
7. Zniżki pensum dydaktycznego udzielane są przez Rektora UJ na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez dziekana lub dyrektora/kierownika jednostki poza- i międzywydziałowej. Zniżki są udzielane wyłącznie na okres jednego roku akademickiego.
 
8. Pracownikowi, który uzyskał obniżenie pensum dydaktycznego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za zajęcia dydaktyczne zrealizowane wyłącznie powyżej pensum podstawowego.
 
Druki do pobrania:
 
Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego projekt
 

Planowanie i rozliczanie pensum, godzin ponadwymiarowych oraz zajęć realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych odbywa się ze wsparciem systemów: Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz SAP, zgodnie z instrukcjami, dostępnymi na stronie Działu Spraw Osobowych.  

Planowanie obciążeń dydaktycznych na dany rok akademicki odbywa się w jednostce zgłoszonej w Dziale Spraw Osobowych jako jednostka rozliczająca pensum i obejmuje sporządzenie generowanych z systemu USOS kart indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych oraz zbiorczego planu zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne planowane są w cyklach: zimowym, letnim oraz rocznym i obejmują cały rok akademicki. 
Za przydzielanie zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim odpowiada Dziekan lub dyrektor/kierownik jednostki poza- i międzywydziałowej, wykluczając planowanie niedociążeń dydaktycznych. 
Po zakończeniu roku akademickiego, jednostki rozliczające pensum przygotowują sprawozdanie z realizacji obciążeń dydaktycznych w formie generowanych z systemu USOS kart indywidualnego wykonania zajęć dydaktycznych i karty zbiorczego wykonania zajęć dydaktycznych, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. 

Porozumienie w sprawie realizacji zadań w jednostkach współpracujących w obszarze dydaktycznym

Załączniki do porozumienia

Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 2.doc


Instrukcje dot. planowania i rozliczania zajęć w USOS

Przygotowywanie pensum
Tworzenie grup programowych
Wprowadzanie pensum do USOS pracownikowi na zwolnieniu lub urlopie
Pensum przypadki nietypowe
Rozliczanie pensum


Pozostałe formularze

Formularz – przeliczniki
Druk korekty po semestrze

Oświadczenie - pierwszy rok zatrudnienia

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, nauczyciel akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym: 
1) 1/4 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego; 
2) 1/2 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego. 

Powierzenie nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym obowiązujące pensum
o więcej niż 1/4 dla pracowników badawczo-dydaktycznych i 1/2 dla pracowników dydaktycznych, musi być poprzedzone pisemną zgodą pracownika, wyrażoną w Karcie Indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych. Łączny wymiar powierzonych godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody.

 

Formularze - stawki 
Stawki studia stacjonarne od 01 10 2020
Stawki studia doktoranckie od 01 10 2020
Stawki szkoły doktorskie od 01 10 2020
Stawki studia niestacjonarne, podyplomowe, kursy od 01 10 2020
Stawki odpłatne studia prowadzone w języku obcym od 01 10 2020
Stawki odpłatne studia prowadzone w języku polskim jako obcym od 01 10 2020
Zlecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe okresowe
Zlecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe końcowe


Rozliczenie w systemie dwumiesięcznym
Potwierdzenie możliwości wykonania pensum
Potwierdzenie wykonania zajęć w co najmniej dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym PWZ-OR
Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych w przyjętym okresie rozliczeniowym (min. 2 miesiące)

Druki do pobrania
Zlecenie wypłaty wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych
Potwierdzenie wykonania zajęć "PWZ"