Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pensum Dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pensum dydaktyczne, dalej jako „pensum”, to określony wymiar zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, do którego wykonania jest zobowiązany nauczyciel akademicki, będący pracownikiem badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym.
Pensum określone jest w godzinach dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym) i zależy od zajmowanego stanowiska, grupy pracowniczej, wymiaru etatu, a także okresu zatrudnienia. 

Roczny wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk i grup pracowniczych, warunki jego obniżania, zasady obliczania godzin dydaktycznych, zakres obowiązków oraz rodzaje zajęć dydaktycznych objętych tych zakresem określa Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wykonanie pensum w pełnym wymiarze ustalonym na dany rok akademicki.

Zasady rozliczania godzin pracy nauczycieli akademickich i wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wysokość stawek za zrealizowane godziny ponad pensum określa Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1. Pensum dla poszczególnych stanowisk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wynosi:
   a. profesor zwyczajny, profesor, profesor nadzwyczajny, profesor uczelni, profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący – 180 godzin;
 
   b. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego – 180 godzin;
   c. adiunkt, asystent – 210 godzin;
   d. asystent w pierwszym roku zatrudnienia – 180 godzin.
 
2. Pensum dla poszczególnych stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych wynosi:
 
   a. profesor – 240 godzin;
   b. profesor uczelni – 270 godzin;
   c. profesor wizytujący – 210 godzin;
   d. adiunkt – 330 godzin;
   e. asystent w pierwszym roku zatrudnienia – 300 godzin;
   f. asystent, wykładowca, starszy wykładowca – 360 godzin;
   g. lektor, instruktor – 540 godzin;
   h. lektor, instruktor w pierwszym roku zatrudnienia – 510 godzin;
   i. lektor-cudzoziemiec – 360 godzin.
 

6

1. Pensum dydaktyczne może być obniżone z tytułu pełnienia następujących funkcji:

1) rektora – możliwe całkowite zwolnienie;

2) prorektora – możliwe całkowite zwolnienie;

3) dziekana – do 120 godzin zniżki;

4) prodziekana – do 60 godzin zniżki;

5) dyrektora szkoły doktorskiej – do 60 godzin zniżki;

6) członka Rady Uczelni – do 60 godzin zniżki;

7) dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;

8) zastępcy dyrektora instytutu – do 60 godzin zniżki;

9) kierownika kierunku na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich – do 30 godzin zniżki;

10) kierownika studiów doktoranckich – do 30 godzin zniżki;

11) dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, dyrektora Muzeum UJ, dyrektora Ogrodu Botanicznego, dyrektora Archiwum UJ, dyrektora Jagiellońskiego Centrum Językowego, dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, dyrektora Studium Pedagogicznego UJ i dyrektora Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych – do 60 godzin zniżki;

12) członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie;

13) członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – możliwe całkowite lub częściowe zwolnienie.

2. Nauczyciel akademicki pełniący inną funkcję niż wskazaną wyżej (w uczelni lub poza uczelnią), jeżeli ma ona istotne znaczenie dla Uniwersytetu i wymaga znacznego nakładu pracy, może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego maksymalnie o 60 godzin w zależności od możliwości finansowych jednostki organizacyjnej.

3. Nauczyciel akademicki może uzyskać zniżkę pensum dydaktycznego, jeżeli:

1) kieruje projektem o istotnym znaczeniu dla Uniwersytetu lub projektem, w którym zatrudnionych jest co najmniej trzech doktorantów lub pracowników w ramach stypendium lub umowy o pracę – zniżka pensum może wynosić maksymalnie 60 godzin;

2) bierze udział w realizacji projektu, którego wytyczne przewidują konieczność lub możliwość obniżenia pensum – zniżka pensum nie może być większa niż określona w wytycznych projektu.

4. Nauczyciel akademicki korzystający z programów wsparcia dla naukowców starających się o prestiżowe projekty międzynarodowe zdefiniowane w tych programach, może uzyskać zniżkę wymiaru pensum dydaktycznego. Wymiar pensum nauczyciela akademickiego może być obniżony do  wysokości 30 godzin w skali roku.

4a. Nauczyciel akademicki będący wybitnym specjalistą w reprezentowanej przez siebie dziedzinie/dyscyplinie, zatrudniony w Uniwersytecie, w szczególności w celu wprowadzenia do przestrzeni badawczej UJ oryginalnej tematyki, w tym utworzenia zespołu złożonego w szczególności z  młodych naukowców, może uzyskać zniżkę wymiaru pensum dydaktycznego. Zniżka pensum dydaktycznego powinna odzwierciedlać poziom zaangażowania w realizację obowiązków badawczych. Wymiar pensum nauczyciela akademickiego może być wówczas obniżony do wysokości 60 godzin w skali roku.

4b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych czasowym zwiększeniem obowiązków badawczych, związanych z podniesieniem jakości badań prowadzonych w jednostce (niewynikającym z realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych), oraz po sporządzeniu indywidualnego planu badawczego, nauczyciel akademicki może uzyskać zniżkę wymiaru pensum dydaktycznego. Udzielenie zniżki pensum możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej opinii dziekana lub dyrektora jednostki poza- lub międzywydziałowej wydanej w szczególności w  oparciu o analizę możliwość finansowych kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej. Wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego może być wówczas obniżony do wysokości ½  obowiązującego go wymiaru pensum dydaktycznego w skali roku.

5. Zniżka pensum dydaktycznego przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy.

6. Pracownikowi przysługuje zniżka pensum dydaktycznego tylko z jednego tytułu.

7. Zniżki pensum dydaktycznego udzielane są przez Rektora UJ na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez dziekana lub dyrektora jednostki poza - lub międzywydziałowej. Zniżki są udzielane wyłącznie na okres jednego roku akademickiego.

8. Pracownikowi, który uzyskał obniżenie pensum dydaktycznego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za zajęcia dydaktyczne zrealizowane wyłącznie powyżej pensum podstawowego.

 
Druki do pobrania:
 

Planowanie i rozliczanie pensum, godzin ponadwymiarowych oraz zajęć realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych odbywa się ze wsparciem systemów: Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz SAP, zgodnie z instrukcjami, dostępnymi na stronie Centrum Spraw Osobowych.  

Planowanie obciążeń dydaktycznych na dany rok akademicki odbywa się w jednostce zgłoszonej w Centrum Spraw Osobowych jako jednostka rozliczająca pensum i obejmuje sporządzenie generowanych z systemu USOS kart indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych oraz zbiorczego planu zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne planowane są w cyklach: zimowym, letnim oraz rocznym i obejmują cały rok akademicki. 
Za przydzielanie zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim odpowiada Dziekan lub dyrektor/kierownik jednostki poza- i międzywydziałowej, wykluczając planowanie niedociążeń dydaktycznych. 
Po zakończeniu roku akademickiego, jednostki rozliczające pensum przygotowują sprawozdanie z realizacji obciążeń dydaktycznych w formie generowanych z systemu USOS kart indywidualnego wykonania zajęć dydaktycznych i karty zbiorczego wykonania zajęć dydaktycznych, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. 

Porozumienie w sprawie realizacji zadań w jednostkach współpracujących w obszarze dydaktycznym
Aneks nr 1 do porozumienia w sprawie realizacji zadan w jednostkach wspolpracujących w obszarze dydaktycznym z dnia 25 listopada 2020 roku.
Aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie realizacji zadań w jednostkach współlpracujących w obszarze dydaktycznym z dnia 25 listopada 2020 roku. - (obowiązuje dla porozumień zawartych od roku akademickiego 2023/2024)   

Załączniki do Porozumienia


Instrukcje dot. planowania i rozliczania zajęć w USOS:

Przygotowywanie pensum
Tworzenie grup programowych
Wprowadzanie pensum do USOS pracownikowi na zwolnieniu lub urlopie
Pensum przypadki nietypowe
Rozliczanie pensum

Zasady ewidencji zajęć dydaktycznych w systemie USOS prowadzonych przez doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pozostałe formularze:

Formularz – przeliczniki
Druk korekty po semestrze

Oświadczenie - pierwszy rok zatrudnienia

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, nauczyciel akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym: 
1) 1/4 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego; 
2) 1/2 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego. 

Powierzenie nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym obowiązujące pensum
o więcej niż 1/4 dla pracowników badawczo-dydaktycznych i 1/2 dla pracowników dydaktycznych, musi być poprzedzone pisemną zgodą pracownika, wyrażoną w Karcie Indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych. Łączny wymiar powierzonych godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody.

Zlecenie wypłaty:

Zlecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe okresowe
Zlecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe końcowe

Rozliczenie w systemie dwumiesięcznym:

Potwierdzenie możliwości wykonania pensum
Potwierdzenie wykonania zajęć w co najmniej dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym PWZ-OR
Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych w przyjętym okresie rozliczeniowym (min. 2 miesiące)

        Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na studiach podyplomowych, studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich, na odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym, odpłatnych studiach prowadzonych w języku polskim jako obcym lub na kursach dokształcających mogą być prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych.

    Umowy cywilnoprawne mogą być zawarte z osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, niezatrudnionymi na podstawie stosunku pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim lub w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych. Warunki prowadzenia zajęć na podstawie umów cywilnoprawnych określają akty wewnątrzuczelniane. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w grupie pracowników badawczych dopuszczalne jest wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, za zgodą odpowiednio Rektora UJ lub Prorektora ds. Collegium Medicum.

 

Druki do pobrania:
Zlecenie wypłaty wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych
Potwierdzenie wykonania zajęć "PWZ"

I. Instrukcja obiegu korespondencji w systemie EZD dot. akceptacji stawek za zajęcia dydaktyczne w ramach godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych     

II. Instrukcja obiegu korespondencji w systemie EZD dot. korekty rozliczenia pensum dydaktycznego (odblokowanie formularza pensum w systemie USOS) 

Formularze do wykorzytania w systemie EZD                   

1. Stawki - godziny ponadwymiarowe

2. Stawki - godziny realizowane w ramach UCP

3. Wniosek w sprawie korekty rozliczenia pensum dydaktycznego