Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urlopy - Nauczyciele

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku (do urlopu nie wlicza się  dni ustawowo wolnych od pracy). 

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą bezpośredniego przełożonego, w innym terminie, o ile nie zaburzy to wykonywania obowiązków przez pracownika. 


Niewykorzystanego w terminie urlopu udziela się pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku. 

Urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie z planem urlopów ustalonym na dany rok kalendarzowy, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej na rozpoczęcie urlopu w danym terminie. 

Nauczyciel akademicki podejmujący pracę po raz pierwszy uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu.

Prawo do kolejnych urlopów nauczyciel akademicki nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

Wnioski o urlop wypoczynkowy składane są w formie elektronicznej przez Portal Informacyjny UJ https://pi.uj.edu.pl, zgodnie z Komunikat nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2013 roku. Link do komunikatu. 

Rektor może udzielić płatnego, celowego urlopu naukowego nauczycielowi akademickiemu: 
 
1. posiadającemu co najmniej stopień doktora w celu przeprowadzenia badań naukowych  W okresie 7 lat zatrudnienia na Uniwersytecie łączny wymiar urlopu naukowego nie może przekroczyć jednego roku; 
Okres 7 lat liczony jest od chwili zatrudnienia, bądź w przypadku gdy pracownik, korzysta z urlopu naukowego kolejny raz, od momentu zakończenia poprzedniego urlopu naukowego. 
W okresie płatnego urlopu naukowego niedopuszczalne jest wykonywanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych. 
Na pisemny wniosek pracownika Rektor może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków badawczych (m.in. praca w projektach) w czasie urlopu naukowego, o ile nie zaburzy to celowości udzielonego urlopu. 
W czasie urlopu naukowego pracownikowi, na jego wniosek może zostać udzielony urlop wypoczynkowy,
 
2. przygotowującemu rozprawę doktorską – w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy; 
 
3. w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej – na zasadach określonych w Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 1.04.2020 oraz zgodnie z Komunikat nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 8 grudnia 2020 roku (link do komunikatów)

Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia na Uniwersytecie przysługuje prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. 

Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny czas urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekroczyć jednego roku.

Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu przeprowadzenia niezbędnego leczenia, na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie . 

Skierowanie na badanie wydaje Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego.

W czasie urlopu dla poratowania zdrowia niedopuszczalne jest wykonywanie żadnego zajęcia zarobkowego, w jakiejkolwiek formie.

Na pisemny wniosek pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, można udzielić mu urlopu bezpłatnego.


Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:


2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 

1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

Urlop macierzyński uprawnia pracownicę do zwolnienia jej od obowiązku pracy w okresie urlopu. Urlop macierzyński jest uprawnieniem, ale też obowiązkiem pracowniczym i przysługuje mamie dziecka w związku z jego urodzeniem, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, wymiar czasu pracy oraz staż pracy. 
 
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze w szczególności:
20 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. 
31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie.
 
Z urlopu macierzyńskiego można skorzystać na sześć tygodni przed planowanym porodem (lecz nie wcześniej) pamiętając, że  wykorzystanie urlopu macierzyńskiego przed porodem skraca go odpowiednio w okresie po porodzie. 
 
Matka dziecka, w celu odpoczynku po porodzie oraz opiekowania się noworodkiem, musi skorzystać z urlopu macierzyńskiego przynajmniej przez minimalny czas czternastu tygodni, a rezygnacja z dalszej części urlopu może nastąpić tylko w pewnych sytuacjach (np. brak możliwości opieki nad dzieckiem przez matkę) oraz pod pewnymi warunkami (np. jeśli pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec dziecka).
 
Rezygnację z urlopu oraz chęć powrotu do pracy należy zgłosić przełożonemu na co najmniej 7 dni przed planowanym zakończeniem urlopu. W przypadku chęci powrotu do pracy przed końcem ustawowego okresu urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) ojciec dziecka musi wykorzystać resztę przysługującego matce urlopu (co do zasady jest to maksymalnie 6 tygodni) - w formie tzw. urlopu tacierzyńskiego. W takiej sytuacji pracownica musi złożyć wniosek o rezygnację z urlopu (najpóźniej 7 dni przed planowanym powrotem do pracy) wraz z zaświadczeniem od pracodawcy ojca dziecka, że złożył on wniosek o przejęcie urlopu. Rodzice dziecka nie mogą oboje jednocześnie przebywać na urlopie macierzyńskim i tacierzyńskim.
 
Jeśli zaraz po narodzinach dziecka zostanie złożony wniosek o oba urlopy (macierzyński i rodzicielski) i w pełnej wysokości to zasiłek będzie wynosił 80 proc. podstawy zasiłku przez całe 52 tygodnie.
 
Jeżeli natomiast zaraz po narodzeniu dziecka zostanie złożony wniosek o urlop macierzyński i o urlop rodzicielski, ale w niepełnym wymiarze lub wniosek o urlop macierzyński, a w późniejszym terminie zostanie złożony wniosek o urlop rodzicielski to zasiłek będzie wynosił  100 proc. podstawy zasiłku przez cały urlop macierzyński, a na urlopie rodzicielskim zasiłek będzie wynosił 60 proc. podstawy zasiłku.

Urlop rodzicielski jest urlopem dobrowolnym, płatnym oraz zwalnia w jego okresie z obowiązku świadczenia pracy.
 
Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego oraz wystąpienie do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie takiego urlopu.
 
Urlop rodzicielski wynosi do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Urlop może być wykorzystywany w całości przez jednego rodzica, równocześnie przez obojga rodziców (łącznie max. przez 32 tygodnie) lub zamiennie.
 
Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo albo w nie więcej niż 4 częściach (co do zasady nie krótszych niż 8 tygodni), przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego – i nie później, niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. 
 
Na urlopie rodzicielskim można podejmować pracę na Uniwersytecie w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy - na pozostałą część wymiaru udziela się urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku podjęcie obowiązków następuje na pisemny wniosek pracownika (w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy). We wniosku należy określić sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony .

Urlop wychowawczy jest urlopem dobrowolnym, bezpłatnym i polega na zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Przysługuje zarówno matce, jak i ojcu – zatrudnionym przez co najmniej 6 miesięcy (wlicza się również poprzednie okresy pracy).
 
Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Uniwersytet jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
 
Urlop wychowawczy wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Przepisy prawa nakazują jednak, by jeden miesiąc urlopu był przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica, np. matka dziecka przebywa na urlopie 35 miesięcy, a ojciec dziecka 1 miesiąc, albo odwrotnie. Oznacza to, że w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wykorzystuje cały urlop wychowawczy, to może on trwać maksymalnie 35 miesięcy
 
Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków. 
 
Urlop wychowawczy jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia lub w przypadku urlopu wychowawczego na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia.
 
Na urlopie wychowawczym można pracować na  jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 
 
Z urlopu wychowawczego, za zgodą pracodawcy można zrezygnować w każdym czasie, a w przypadku braku takiej zgody po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.
 

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, tylko wówczas, gdy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. W tym celu pracownik składa stosowne oświadczenie.

Oświadczenie do pobrania

Urlop ojcowski jest urlopem dobrowolnym, płatnym oraz udzielanym na wniosek.
 
Prawo do urlopu ojcowskiego jest samodzielnym prawem ojca, niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji gdy matka nie jest pracownicą i nie może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka.
 
Ojciec opiekujący się dzieckiem, będący pracownikiem Uniwersytetu, ma prawo do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo podzielony na dwie równe części, z których każda trwa tydzień.
 
Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika Uniwersytetu, składany najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Uniwersytet ma obowiązek uwzględnić 

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia (dni lub godziny) decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Urlopu udziela się na wniosek pracownika w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Wniosek do pobrania:

Urlop opiekuńczy

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Wniosek do pobrania:

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej