Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ul. Straszewskiego 27
31-113 Kraków
Telefon: 12 663 32 93
ul. Straszewskiego 27
31-113 Kraków

Do zakresu zadań Centrum Spraw Osobowych UJ należy prowadzenie spraw kadrowych, płacowych i socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum).

Do zadań Działu Kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, w tym związanych z:
      a. nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
      b. prowadzeniem akt osobowych,
      c. sporządzaniem i wydawaniem dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 2. sporządzanie okresowych sprawozdań (m.in. dla GUS, MNiSW), analiz i wykazów o stanie zatrudnienia, wynagrodzeniach,
 3. prowadzenie obsługi administracyjnej przypisanych Działowi Kadr stałych komisji senackich i rektorskich oraz przygotowywanie dokumentacji wynikającej z prac tych komisji na posiedzenia Senatu UJ,
 4. prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników UJ na emeryturę lub rentę.

Do zadań Działu Płac należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z obliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających z Regulaminu wynagradzania pracowników UJ,
 2. prowadzenie spraw związanych z obliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,
 3. prowadzenie ewidencji osób, dla których realizowane są wypłaty, w szczególności  z tytułu: umów dotyczących stypendiów w projektach, nagród związanych z organizowanymi przez UJ konkursami, udziału w badaniach w ramach realizowanych przez UJ projektach badawczych,
 4. prowadzenie dokumentacji płacowej,
 5. prowadzenie spraw związanych z realizacją wypłat stypendiów doktoranckich dla doktorantów szkół doktorskich,
 6. obsługa spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników Uczelni oraz osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych, prowadzenie korespondencji i rozliczeń z ZUS,
 7. prowadzenie ogółu spraw UJ związanych z realizacją obowiązku podatkowego UJ, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do zadań Działu ds. szkoleń i rozwoju pracowników należy w szczególności:

 1. koordynowanie opracowania i wdrożenia planów rekrutacji i adaptacji zatrudnianych pracowników,
 2. uczestniczenie w opracowywaniu zasad rozwoju, awansu oraz ścieżek karier pracowników, w tym kryteriów i procedur awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 3. rozliczanie pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych,
 4. prowadzenie obsługi spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
 5. uczestniczenie w opracowywaniu zasad oceny okresowej pracowników oraz administracyjne wsparcie procesów oceny,
 6. koordynowanie prac związanych z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, resortowych, nagród Ministra, nagród Rektora,
 7. prowadzenie obsługi systemu POLON w zakresie spraw prowadzonych przez Centrum Spraw Osobowych UJ,
 8. wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli akademickich.

 

Do zadań Działu Świadczeń Socjalnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem potrzeb socjalnych, mieszkaniowych, kulturalnych i rekreacyjnych pracowników UJ, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne oraz członków ich rodzin, na zasadach określonych w aktach wewnętrznych UJ, w tym w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim,
 2. prowadzenie spraw związanych z przydziałami lokali mieszkalnych i miejsc w hotelach asystenckich dla pracowników UJ, w tym lektorów zagranicznych.

Informacje kontaktowe

cso@uj.edu.pl
www.cso.uj.edu.pl

Adres: ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków

Telefon: 12 663 32 93
Faks: 12 663 14 71