Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najważniejsze zmiany podatkowe od 01.07.2022r.
z punktu widzenia comiesięcznych rozliczeń pracownik -pracodawca:

Zmiana

Konsekwencje dla pracownika

Zmienia się stawka podatku dla pierwszego progu skali podatkowej

do 120.000 zł dochodu rocznie zaliczka na podatek naliczana będzie  z zastosowaniem 12% stawki podatku zamiast dotychczasowej 17%

Zmienia się kwota zmniejszająca podatek

roczna kwota wolna od podatku pozostaje na dotychczasowym poziomie  30.000 zł, ale w związku ze zmianą stawki podatkowej zmniejszą się kwoty odliczane od comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z 425 zł na 300 zł  (na mocy złożonego u pracodawcy formularza PIT-2 - formularz można złożyć w dowolnym momencie roku podatkowego, nie składa się go ponownie, jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie)

 

Poszerza się  katalog zwolnień podmiotowoprzedmiotowych

katalog przychodów zwolnionych od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł otrzymywanych przez: 

 • podatników do ukończenia 26 roku życia
 • rodziców wykonujących władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej 4 dzieci („ulga dla rodzin”)
 • podatników powracających z zagranicy osiedlających się w Polsce

(„ulga na powrót”) podlega rozszerzeniu o przychody z tytułu zasiłku macierzyńskiego

 

Likwiduje się ulgę dla tzw.

klasy średniej

skomplikowany mechanizm wyliczania ulgi już na etapie kalkulacji zaliczek podatkowych zostaje zlikwidowany. W zamian ustawodawca wprowadza zmniejszoną stawkę podatku dla pierwszego progu podatkowego (12% zamiast 17%)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najważniejsze zmiany podatkowe od 01.01.2022r.
z punktu widzenia comiesięcznych rozliczeń pracownik -pracodawca:

 


Zmiana


Konsekwencje dla pracownika

 • Zmienia się skala podatkowa
 • do 120.000 zł rocznie podwyższa się próg dochodów, po przekroczeniu którego zaliczka na podatek naliczana będzie z zastosowaniem 32% stawki podatku (obecny próg: 85.528 zł)
 • Zmienia się kwota wolna od podatku
 • Roczna kwota wolna od podatku wyniesie 30.000 zł
 • Zwiększą się kwoty odliczane od comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z 43,76 zł na 425,00 zł  (na mocy złożonego u pracodawcy formularza PIT-2 - formularz składa się przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym, nie składa się go ponownie, jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie)

Uwaga! - kwota wolna od podatku może być stosowana w tym samym czasie tylko dla jednego źródła zatrudnienia/dochodu. Zatem w przypadku posiadania jednocześnie kilku źródeł (np. inny pracodawca, renta, emerytura, indywidualna działalność gospodarcza), celem uniknięcia dopłaty podatku wynikającej z rozliczenia rocznego, warto sprawdzić, czy kwota wolna na pewno stosowana jest tylko i wyłącznie z jednego z tych źródeł.

W przypadku zaistnienia konieczności wycofania złożonego w UJ oświadczenia, wniosek o zaprzestanie stosowania kwoty wolnej od podatku należy złożyć w Centrum Spraw Osobowych.

 

 • Wprowadza się nowe ulgi podatkowe (do wysokości 85.528 zł
  w roku
  podatkowym)
 • Wprowadza się możliwość zwolnienia od podatku dochodowego przychodów podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł dla:
 • rodziców wykonujących władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej 4 dzieci („ulga dla rodzin”)
 • podatników, którzy mimo osiągniecia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i nadal będą aktywni zawodowo(„ulga dla pracujących emerytów”)
 • podatników powracających z zagranicy osiedlających się w Polsce

UWAGA! Ww. ulgi będą mogły być uwzględniane już przy naliczeniach comiesięcznych wynagrodzeń na mocy złożonych przez pracownika oświadczeń potwierdzających fakt spełnienia ściśle określonych warunków do skorzystania z ulg. Dokumenty składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczenia można składać w Centrum Spraw Osobowych, a stosowanie wynikającej z nich ulgi rozpocznie się  najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia i będzie trwać nie dłużej niż do upływu termin wskazanego w dokumencie.

Jeżeli pracownik powiadomi pracodawcę o zmianie stanu faktycznego wynikającego z ww. oświadczenia, pracodawca nie uwzględnia ulgi najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

 

 • wprowadza się ulgę dla tzw. klasy średniej
 • Wprowadza się ulgę, której głównym zadaniem jest ograniczenie wpływu negatywnych skutków zmian dotyczących braku możliwości odliczenia od podatku części składki zdrowotnej. Ulga dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy otrzymujących przychody z określonego przedziału kwotowego:

68.412 zł – 133.692 zł rocznie

(5.701 zł – 11.141 zł średniomiesięcznie)

UWAGA! ze względu na to, że pracodawca ma obowiązek stosować ww. odliczenie już przy naliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek wskazane jest, aby każdy pracownik przeanalizował poziom osiąganych przez siebie przychodów w ujęciu rocznym (np. biorąc pod uwagę 13-tą pensję) i ze wszystkich źródeł zarobkowania. Jeśli pracownik przewiduje, że jego przychody (z ww.  tytułów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej) w ujęciu rocznym nie będą mieścić się w przedziale  68.412 zł – 133.692 zł warto, aby rozważył złożenie u pracodawcy wniosku o niestosowanie wspomnianej ulgi już przy obliczaniu comiesięcznych zaliczek.

Jeśli bowiem okaże się, że  pracownik korzystał z omawianej ulgi
w trakcie roku (bo pracodawca stosował ją przy naliczaniu miesięcznej zaliczki podatkowej), a w rozliczaniu rocznym osiągnięte przychody będą mniejsze niż 68.412 zł brutto lub większe niż 133.692 zł brutto, wówczas pracownik  straci prawo do ulgi i podatek trzeba będzie dopłacić

Oświadczenie o niestosowanie ww. ulgi można składać w Centrum Spraw Osobowych. Zaprzestanie pomniejszania dochodu o kwotę ulgi rozpoczyna się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Co istotne, wniosek składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

 • wprowadza się możliwość wnioskowania
  o niestosowanie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów (KUP)

 

 • Wprowadza się uprawnienie pracownika do złożenia pracodawcy na piśmie wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu (KUP) przy kalkulowaniu należnych miesięcznych zaliczek na podatek.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. pracownik nie ma możliwości złożenia w/w wniosku, co w przypadku pracowników zatrudnionych jednocześnie w dwóch lub większej liczbie zakładów pracy skutkuje występowaniem niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. Wspomniana niedopłata jest wynikiem tego, że obecnie każdy pracodawca danego pracownika ma obowiązek stosowania KUP, a  ostatecznie w skali roku (w podatkowym rozliczeniu rocznym) koszty te są limitowane. 

Wniosek o niestosowanie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów można składać w Centrum Spraw Osobowych. Jego uwzględnienie (zaprzestanie stosowania KUP przy kalkulowaniu należnych zaliczek na podatek) rozpoczyna się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku.

 

 • likwiduje się możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Do końca 2021 roku składka zdrowotna wynosi 9% podstawy i aż 7,75% z tej podstawy można odpisać od podatku dochodowego (pomniejszyć zaliczkę na podatek przekazywaną do urzędu skarbowego)
 • Po zmianach, od 1 stycznia 2022 roku, składka zdrowotna w dalszym ciągu wynosić będzie 9% podstawy, ale w całości finansowana będzie
  z wynagrodzenia pracownika (zniknie możliwość odliczenia od podatku)

 

 

Pliki do pobrania:

- Polski Ład - informacja dla pracowników.pdf

- WNIOSEK o niestosowanie miesięcznych kosztów uzyskania przychodu.docx

- WNIOSEK o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.docx

- WNIOSEK o wycofanie PIT-2.docx

- WNIOSEK o niepobieranie zaliczek podatkowych UCP.docx

- WNIOSEK o niestosowanie zapisów rozporządzenia MF

- WNIOSEK o niestosowanie zapisów rozporządzenia MF _ EN

- OSWIADCZENIE ulga dla pracujących emerytów.docx

- OSWIADCZENIE ulga dla rodzin.docx

- OSWIADCZENIE ulga na powrót.doc

- PIT 2