Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONKURSY

KONKURSY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Procedura konkursowa
  1. Zgodnie z § 176 Statutu UJ konkurs ogłaszany jest przez Rektora na wniosek Dziekana albo Dyrektora jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej.
  2. Konkurs przeprowadzany jest przez właściwą komisję wydziałową lub komisję powołaną przez radę właściwej jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej.
  3. Komisja może zwrócić się o sporządzenie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego do recenzenta spoza Uniwersytetu, reprezentującego tą samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.
  4. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i jej wynik przedstawia Dziekanowi albo Dyrektorowi jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej.
  5. Jeżeli w ocenie komisji żaden kandydat nie spełnia wymagań do zatrudnienia na danym stanowisku, komisja występuje z wnioskiem o zamknięcie konkursu. Dziekan albo Dyrektor jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej informuję radę  właściwej jednostki o wyniku oceny kandydatów i przekazuje Rektorowi wniosek komisji.
  6. Dziekan albo Dyrektor jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej występuje do rady właściwej jednostki o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego kandydata wskazanego przez komisję, przedstawiając uzasadnienie jego wyboru.
  7. Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady właściwej jednostki Dziekan albo Dyrektor jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej występuje do Rektora z wnioskiem o zatrudnienie. W przypadku uzyskania negatywnej opinii rady właściwej jednostki Dziekan albo Dyrektor jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej może wystąpić do Rektora z wnioskiem o zatrudnienie kandydata lub o zamknięcie konkursu.
 
Zgodnie z art. 119 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, informacje o konkursie oraz jego wyniku wraz z uzasadnieniem udostępnia się w BIP na stronach podmiotowych uczelni oraz Ministra Edukacji i Nauki w terminie 30 dni odpowiednio przed konkursem i po jego zakończeniu.
 
Informacje o konkursie udostępnia się także w języku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla młodych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców w terminie 30 dni przed konkursem.
 
Aktualne wzory konkursów zamieszczone są poniżej. 
 
Za zgodą Rektora w ogłoszeniu konkursowym można zamieścić również dodatkowe kryteria, które jednak nie mogą dotyczyć posiadania lub obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Pismo w sprawie nowych wzorów ogłoszeń konkursowych z dnia 30.01.2020

 

do pobrania : pismo.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Personal data processing information for job applicants

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

PERSONAL DATA FORM FOR THE PERSON APPLYING FOR EMPLOYMENT

Oświadczenie o miejscu pracy 

DECLARATION

Oświadczenie o własności intelektualnej

Declaraton on intellectual property management and commercialisation

Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

A declaration pursuant to Art. 113 of the Act of July 20, 2018, Law on Higher Education and Science

Plik 

File EN 

Plik

File EN

Plik doc 

File EN doc

Plik doc 

File EN doc

Plik.doc 

File EN.doc

Plik.doc 

File EN.doc

Plik.doc 

File EN.doc

Plik.doc 

File EN.doc

Plik.doc 

File EN.doc

Plik.doc 

File EN.doc

Plik.doc 

File EN.doc

Plik.doc 

File EN.doc

Plik.doc

Wynik pozytywny. Plik doc

Wynik negatywny. Plik doc