Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy zatrudniani są na takich samych zasadach jak Polacy, przy uwzględnieniu jednak szczegółowych wymagań dotyczących zatrudniania osób z krajów Unii Europejskiej „UE”, Europejskiego Obszaru Gospodarczego „EOG” czy Szwajcarii
i krajów spoza Unii Europejskiej
.

Cudzoziemca można zatrudnić zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Każda umowa z cudzoziemcem dotycząca wykonywania pracy (zarówno umowa o pracę, jak i cywilnoprawna, np. zlecenie lub umowa o dzieło) musi być zawarta w formie pisemnej – przed rozpoczęciem pracy przez daną osobę.


I. Nauczyciele akademiccy:


Na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zatrudnienie cudzoziemca w uczelni, 
do realizacji zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia, z tym że:
- Cudzoziemcy z państw spoza Unii Europejskiej muszą posiadać ważną wizę z prawem do pracy,
- Cudzoziemcy z państw Unii Europejskiej zatrudniani są bez konieczności posiadania wizy z prawem do pracy.
- Obywatel UE, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące ma obowiązek zarejestrować swój pobyt.


II. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:


Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich.

-  zatrudnianie następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia, zgody organu zatrudnienia oraz wizy z prawem do pracy.

- w przypadku pobytu w Polsce do 3 miesięcy może przebywać bez konieczności zarejestrowania pobytu, posiadając ważny dokument podróżny lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

- w przypadku pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące,  mają obowiązek zarejestrować swój pobyt.
Zarejestrowania należy dokonać we właściwym Urzędzie Wojewódzkim, zgodnie z miejscem pobytu, najpóźniej dnia następnego po upływie 3 miesięcy pobytu w Polsce. Po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, należy obowiązkowo się zameldować w celu uzyskania numeru PESEL.

Warunkiem powierzenia pracy  ww. cudzoziemcom jest:

- uzyskanie odpowiedniego typu zezwolenia na pracę (określonego w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 7.12.2017r.
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń)

- legalny pobyt cudzoziemca na terytorium uprawniający do wykonywania pracy w Polsce (tytuł pobytowy określony
w ustawie z dnia 12.12.2013 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, np. wiza , karta pobytu)

O zezwolenie występuje pracodawca do właściwego, ze względu na siedzibę, wojewody a  w przypadku  posiadania przez cudzoziemca jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę  dostarcza je do pracodawcy sam cudzoziemiec.

Cudzoziemcy, z ww. krajów mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (liczone  łącznie  u  wszystkich  pracodawców, u  których  cudzoziemiec pracował w tym okresie) pod warunkiem złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wraz
z pouczeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.

Oświadczenie musi zawierać dane Pracodawcy, jak i cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie i na warunkach, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

W przypadku zatrudnienia obywateli tych państw na okres powyżej sześciu miesięcy, należy uzyskać zezwolenie na pracę wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę UJ.

 

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski – i nie musi posiadać zezwolenia na pracę – m.in. jeżeli:

- posiada zezwolenie na pobyt stały w RP;

- posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w RP;

- posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

- udzielono mu ochrony uzupełniającej w RP;

- posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

- posiada zgodę na pobyt tolerowany w RP;

- korzysta z ochrony czasowej w RP;

- posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EOG i Szwajcarii, państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

- jest studentem studiów stacjonarnych odbywanych w RP lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w RP;

- jest studentem, który wykonuje pracę w ramach staży zawodowych, do których odbywania kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów;

- jest studentem, który wykonuje pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;

- jest studentem szkół wyższych lub uczniem szkół zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który wykonuje pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej;

- uczestniczy w programach wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programach pomocy humanitarnej lub rozwojowej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;

- jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych;

- wykonuje pracę jako pracownik naukowy w podmiotach, o których mowa w przepisach o instytutach badawczych.

- towarzyszy na terytorium RP cudzoziemcowi, jako członek rodziny

- jest osobą, która:

a) posiada zezwolenie na pobyt czasowy i praca odbywa się na warunkach określonych w tym zezwoleniu

b) przebywa na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca

c) przebywa na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności studenta

- posiada w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z :

  • odbywaniem studiów stacjonarnych lub kształceniem w szkole doktorskiej, prowadzeniem badań naukowych, wykonywaniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego przez rezydenta długoterminowego UE z innego państwa członkowskiego oraz pobytem członka jego rodziny

- jest małżonkiem lub zstępnym obywatela polskiego lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;

- posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na połączenie się z rodziną,

- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,

- posiada ważną Kartę Polaka;

- w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

- prowadzi szkolenia, bierze udział w stażach zawodowych, pełni funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd RP;

  - jest nauczycielem języków obcych, wykonującym pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy;

- wygłasza do 30 dni w roku kalendarzowym, okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej;

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Z cudzoziemcem zawiera się umowę na piśmie, która musi być zgodna z zarejestrowanym oświadczeniem o powierzeniu pracy lub zezwoleniem na pracę.

Praca cudzoziemca na warunkach innych niż określone w oświadczeniu lub zezwoleniu jest wykonywana nielegalnie i skutkuje karą grzywny.

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie podejmuje pracy lub z niej zrezygnuje należy złożyć do Grodzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Powyższe zasady obowiązują bez względu na formę zatrudnienia – umowa o pracę, umowa cywilno- prawna.

Cudzoziemcy zatrudnieni na postawie umowy o pracę bądź umowy zlecenia obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz  ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Aby potwierdzić kwalifikacje zawodowe uzyskane zagranicą  (dyplom ukończenia studiów, dyplom doktorski, inne dokumenty związane z uzyskaniem poszczególnych stopni naukowych) pracownik składa dokumenty przetłumaczone na język polski.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przed wystąpieniem z wnioskiem o zatrudnienie cudzoziemca, należy sprawdzić,
czy posiadane dyplomy/stopnie naukowe są równoznaczne ze stopniami naukowymi  w Polsce.

Stopnie naukowe można uznać za równoznaczne:

- na podstawie umowy międzynarodowej dotyczącej uznawania wykształcenia między Polską a krajem pochodzenia cudzoziemca (wykaz umów dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/umowy-dwustronne-dotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia ),

- na podstawie dyplomu wydanego przez uprawnioną instytucję działającą w systemie szkolnictwa wyższego państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

- na podstawie nostryfikacji

Nostryfikacja to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. Jej pomyślne przeprowadzenie daje możliwość posługiwania się polskim tytułem zawodowym lub stopniem naukowym.